Bærekraftig fiske og fangst

Bærekraftig fiske sikrer bærekraftige bestander, skånsomme fangstmetoder og forutsetter sporbarhet fra fiskebåt til ferdig produkt.

Ordningen omfatter villfangst av fisk og skalldyr. Debio har inngått avtale med KRAV om sertifisering etter deres regler på dette området. Det innebærer at virksomheter kan søke Debio om godkjenning og muligheten til å merke produkter med både «KRAV-merket» og/eller Debios bærekraftmerke.

Prinsipper for bærekraftig fiske og fangst
Bærekraft: Fisket skjer kun på bestander som er bærekraftige i et langsiktig perspektiv. Nye fiskeområder blir vurdert av en ekspertgruppe, fiskekomiteen, og vurderingen skjer på bakgrunn av informasjon fra Det Internasjonale Havforskningsrådet. Fiskekomiteens sentrale oppgave er å sette krav til fiske og rettlede sertifiseringsorganene. Komiteens sakkyndige tar stilling til hvilke arter det kan drives fangst på, hvilke metoder og redskaper som kan brukes og om fisket skal avgrenses til visse tider på året. Før fiske kan godkjennes stilles det blant annet krav til innhold av miljøgifter.

Skånsomme metoder: Dette innebærer bruk av fiskemetoder som i størst mulig grad sorterer bort fisk av feil størrelse eller art. Redskapene og metodene skåner havbunn og korallrev. Det stilles også egne miljøkrav til båtene som deltar i fisket, blant annet gjennom reguleringer av drivstofftyper og krav til returordninger for avfall.

Sporbarhet: Båtene må kunne registrere fisket på en måte som sikrer at det skjer fra godkjente bestander. For store, havgående fartøy er full elektronisk sporing en forutsetning. For mindre båter er sporbarheten ivaretatt gjennom fiske i nærheten av godkjente mottaksanlegg, og leveranse av fangsten innen 24 timer etter at fisket er påbegynt. Dette gjelder for båter med begrenset aksjonsradius, og som derfor alltid fisker innenfor godkjent sone. Både båter og mottaksanlegg blir en del av kontrollordningen.

Regelverk og godkjente bestander
KRAVs regler for bærekraftig fiske og fangst ligger til grunn for en godkjenning. Regelverket finner du på KRAVs hjemmeside. Bestander som fiskes må være godkjent av KRAVs fiskekomité. Der kan du kan også se hvordan man søker om å åpne et nytt fiske.

Gebyrer
Oversikt over gjeldende gebyrer finner du her