Økologisk akvakultur

I økologisk akvakultur er siktemålet at naturresursene forvaltes på en slik måte at skadelige virkninger på miljøet unngås. Driften innrettes ut fra miljøhensyn og trivsel og god helse for organismene. Systemet baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Økologisk akvakultur omfatter oppdrett av ulike arter i ferskvann, brakkvann og saltvann, samt transport og slakting av disse artene. 

Historikk og forvaltning
I 2001 ble regler for økologisk akvakultur utviklet av Debio i samarbeid med den svenske medlemsorganisasjonen KRAV. Bestemmelsene omfatter oppdrett av laks, ørret, regnbueørret, røye, gjørs, abbor og torsk, og inneholder også regler for økologisk blåskjelldyrking og tang/tare. Produktene som oppfyller reglene kan merkes med Debios Ø-merke.

Produksjonen innrettes slik at miljøet i omkringliggende vann- og landområder påvirkes i minst mulig grad. Det gjøres ved å tilrettelegge for at eventuelle smittestoffer, parasitter og medisinrester ikke påvirker villfisken. Fôret tilbys på en slik måte at det bidrar til et naturlig fôropptak med minst mulig fôrspill. Råvarene til fôret er fra økologisk landbruk, eller avskjær fra bærekraftig fiske. I arbeidet med kontroll av lakselus benyttes leppefisk. Tettheten av fisk skal ikke forårsake atferd som stress eller finnebiting/skader, og fisken skal ha mulighet til å danne stim. For å spare miljøet for unødig tilførsel av kobber, tillates det ikke å impregnere notposene med kobberstoff. Andre krav er for eksempel en brakkleggingstid for at sjøbunn skal få bedre tid til å regenereres mellom utsett. EU har utviklet et regelverk for økologisk akvakultur som foreløpig ikke er implementert i Norge.


Ny forskrift
Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 7. juli 2015 Ny forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter. Forskriften finner du også på Lovdata. Dette er en midlertidig forskrift som vil gjelde frem til EU-regelverket om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter blir tatt inn i EØS-avtalen (forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 834/2007). 

Et viktig formål med den nye forskriften er å legge til rette for eksport av norske økologiske akvakulturprodukter til EU-land. Forskriften stiller derfor tilsvarende krav til norsk produksjon som dem som følger av EU-regelverket. Forskrift om anerkjennelse av Debios private standard «Regler for økologisk akvakultur» ble opphevet samtidig som ny forskrift kom. Innholdet i den nye forskriften er imidlertid langt på vei samsvarende med Debios private standard. 

Les mer om økologisk akvakultur på nettsidene til Mattilsynet
 

Godkjenning for bruk av KRAV-merket
Den svenske medlemsorganisasjonen KRAV har nå anerkjent den norske forskriften som grunnlag for godkjenning for KRAV-merket. I tillegg må visse tilleggskrav oppfylles. Det er ikke tillatt å påføre EU-merket på produkter i Norge, så derfor er det for Norge gjort et unntak fra KRAV-reglene for merking som ellers er påbudt i EU. Les mer her. Ta kontakt med oss i Debio om du ønsker en KRAV-godkjenning.

Gebyrer
Oversikt over aktuelle gebyrer finner du her

Interessert i sertifisering for økologisk akvakultur?
denne siden finner du relevante dokumenter som gjelder økologisk akvakultur. Klikk her for innmeldingsskjema for å bli en del av kontrollordningen.
 

Ta gjerne kontakt med sertifiseringsleder Jan-Widar Finden: jan-widar.finden@debio.no / tlf.: 906 68 878 eller teamleder og kvalitetsrevisor Harald Bjørn-Larsen: harald.bjorn.larsen@debio.no / tlf.: 415 35 152