Gebyroversikt

Kontrollgebyrene er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4, og forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) § 19.

Kontrollgebyr gjeldende fra 01.01.2016

 

 

Tilknytningsgebyr

Betales ved tilknytning til kontrollordningen.

 

 

Gebyr ved første gangs tilknytning til kontrollordningen

Administrasjonsgebyr

Kr  1 440, -

Kr     100,-

 

 

Grunngebyr

Årlig gebyr. Ved tilknytning etter 1. september betales halvt grunngebyr.

 

 

Virksomheter som pakker*, foredler og/eller importerer økologiske landbruksprodukter og næringsmidler

(*omfatter all endring av merking inkl. bryting av emballasje for omsetning i løsvekt)

 

 

Kr  6 400, -

 

Virksomheter som lagrer og/eller markedsfører økologiske landbruksprodukter og næringsmidler uten at merking endres

 

Kr  1 595, -

 

Gårdsforedling på Debio-godkjent gårdsbruk

Kr     795, -

 

 

Tilleggsgebyr

Kommer i tillegg til grunngebyret. Beregnes/betales etter utført revisjon.

 

 

Saksbehandling på kort varsel

(Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret kommer i tillegg til ordinært grunngebyr)

Kr 4 805, -

 

 

 

 

Annet

 

 

Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksom­hetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen

 

Kr 4 005,-

 

 

For gebyr som ikke betales i rett tid, betales rente i samsvar med lov av 17. desember

1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Det kan også pålegges purregebyr.

 

 

 

 

Utenlandske virksomheter

Utenom ovennevnte forskrift kan utenlandske virksomheter som er tilknyttet kontrollinstans i utlandet gis godkjenning for bruk av Debios Ø-merke.

 

 

Fast årsgebyr (dette inkluderer 2 timer arbeid)     

Timegebyr for saksbehandling

Kr   4 000, -

Kr      950,-