Søknad om tilknytning

Her er en beskrivelse av hvordan du kan bli en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk.

Søknadsskjema og gebyroversikt finner du i menyen til venstre.

Før sertifisering
God planlegging er avgjørende for å lykkes med omlegging til økologisk produksjon. Regelverket får du oversikt over i veilederne til økologiforskriften, men det finnes også flere instanser som kan hjelpe deg i en forberedende fase.

 • Norsk Landbruksrådgiving tilbyr Økologisk Førsteråd med agronomisk og økonomisk rådgivning til alle som vurderer økologisk drift. Tilbudet er gratis og uforpliktende.
   
 • Agropub er en viktig formidler av fagkunnskap om økologisk landbruk. Nettsiden drives av Bioforsk Økologisk.
   
 • Den kommunale landbruksforvaltningen (landbrukskontoret) styrer tilskuddsordningene for økologisk produksjon. Les mer hos Landbruksdirektoratet.

Søknad om tilknytning med økoplan
Selve sertifiseringsprosessen starter med søknaden om tilknytning. Sammen med søknaden må du også sende inn en ferdig utarbeidet beskrivelse av driften (økoplan). Begge dokumentene må fylles ut før søknaden kan behandles.

Søknaden og økoplanen vil danne utgangspunktet for den årlige økologikontrollen. Planen skal vise hvordan gården skal drives økologisk, med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte.

Norsk landbruksrådgiving kan hjelpe deg med utarbeidelse av Økoplan - dette er et gratis tilbud. Du kan også lage din egen økoplan, med utgangspunkt i Debios kravspesifikasjon og/eller Norsk landbruksrådgiving sin mal for økoplan.

Revisjon
Debio utfører revisjoner hele året. Vår kvalitetsrevisor vil sende ut melding om revisjonsbesøk 2-3 uker før revisjon.

I brevet fra revisor vil det være opplysninger om hva som skal gjennomgås ved revisjon, og hvilken dokumentasjon som må være tilgjengelig. Ved revisjon vil også det formelle tilknytningsskjemaet underskrives.

Saksbehandling og sertifisering
Etter revisjonen venter administrativ saksbehandling av revisjonsrapport og fremlagt dokumentasjon. Dersom produksjonen er i overensstemmelse med reglene for økologisk produksjon, bekrefter vi dette i et godkjenningsbrev.

Karens
Karenstid er omleggingsperioden frem til arealet eller produksjonen kan godkjennes som økologisk. I karenstida skal produksjonen skje i henhold til reglene for økologisk produksjon.

Karenstida kan tidligst begynne fra den datoen drifta er tilknyttet kontrollordningen (det vil si den dato Debio har mottatt søknad om tilknytning – se eget punkt ovenfor). Om det er benyttet ikke-tillatte innsatsmidler etter tilknytningsdato, kan karenstida tidligst starte dagen etter siste bruk av ikke-tillatt innsatsmiddel.

Hvor lang tid det må gå før det kan høstes økologiske produkter fra et areal, avhenger av om det dyrkes ett- eller flerårige vekster på arealet.

Karenstida er normalt:

 • minimum 2 år før såing/planting av ettårige vekster som skal klassifiseres som økologiske
 • minimum 2 år før høsting av eng- og beitevekster som skal klassifiseres økologiske
 • minimum 3 år før høsting av produkter fra flerårige vekster (med unntak av eng- og beitevekster)
 • minimum 2 år før såing eller planting av veksthusproduksjoner når det dyrkes i tidligere konvensjonelle jordbed
   

Produksjonstilskudd
Det er Landbruksdirektoratet som står for utbetaling av tilskudd. Henvendelser vedrørende tilskudd gjøres til ditt lokale landbrukskontor.