Hvordan håndterer Debio fortrolighet?

Som forvaltningsorgan er Debio underlagt bestemmelsene i forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Gjennom vår kontakt med virksomhetene får vi kjennskap til en del opplysninger som vi er lovpålagt å sikre at ikke blir gjort kjent for andre. Dette dreier seg om personlige forhold og drifts- og forretningsforhold som det kan være av konkurransemessig betydning å holde hemmelig. Typiske eksempler på drifts- og forretningshemmeligheter er resepter, importopplysninger, kundeforhold m.m.

Når det gjelder personlige forhold så regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted blant de opplysningene som er taushetsbelagte.

Alle som har jobbet hos Debio har også taushetsplikt etter at de har sluttet hos oss, og har heller ikke lov til å utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste for andre.

For oss i Debio er det viktig å sikre at de virksomheter vi sertifiserer skal kunne føle seg trygge på at de opplysninger vi mottar ikke kommer ut, hverken ved å fortelle om de, eller ved å overlate dokumenter med disse opplysningene til andre.

I utgangspunktet er brev og andre dokumenter som kommer inn til eller sendes ut fra oss offentlige iht. bestemmelsene  i offentlighetsloven. Men det er altså unntak for opplysninger om personlige forhold og drifts- og forretningshemmeligheter. Imidlertid vil opplysninger som er alminnelig kjent eller som er alminnelig tilgjengelig andre steder ikke være taushetsbelagte.

Oversikt over hvilke virksomheter som er godkjent av Debio gjøres kjent på våre hjemmesider. Vi leverer også opplysninger om arealer til Statens landbruksforvaltning og landbrukskontorene, samt statistiske opplysninger til Mattilsynet.