Om Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. Vi er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk måte.

Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Økologiforskriften
Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området (økologiforskriften). I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører.

Kontrollordningen
Debio sin kontrollordning følger varene fra jord til bord. Produsentene søker om å bli en del av kontrollordningen, og vi inspiserer og sjekker at driften tilfredsstiller kravene til økologisk produksjon. Alle som får en godkjenning blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. Vi har jevnlig kontakt med produsentene for å veilede om reglene og for å kontrollere at produksjonen foregår som den skal. På denne måten sikrer vi den økologiske kvaliteten, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Egne regelverk
Debio utfører kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk. Slike regelverk gjelder for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, som for eksempel akvakultur og pyntegrønt.

Debios miljøpolitikk
Debio sin miljøpolitikk er forankret i Debios vedtekter og bygger virksomheten på IFOAMs idégrunnlag uttrykt i fire prinsipper:
Helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet.
Debio er miljøfyrtårnsertifisert.
De samme prinsippene ligger til grunn for Debios interne virksomhet og  kommer fram ved at det jobbes systematisk for å redusere negativ påvirkning på miljøet.  Det gjøres blant annet på følgende måte:

• Debio er Miljøfyrtårnsertifisert og fører regnskap over CO2 utslipp og setter nye strengere mål for utslipp
• Debios ansatte benytter kollektivtransport eller samkjører til eksterne møter og konferanser
• Debios miljøpolitikk er inkludert som en del av opplæringen for nye ansatte
• Debio kildesorterer avfall
• Debios leverandører er enten Miljøfyrtårnsertifiserte eller Svanemerket
• Debio satser på gjenbruk av kontormøbler
• Debio tenker på miljø når interne møter og samlinger planlegges.
• Debio kjøper økologisk mat til møter og samlinger