Gebyroversikt

Kontrollgebyrene er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4 og forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) § 19.

Gebyrene nedenfor gjelder foredling, import og omsetning av økologisk mat og fôr, eller nærmere bestemt alle produksjonsformer som er regulert av økologiforskriften. Gebyrene gjelder fra 1. januar 2014.

Gebyr for sertifisering etter Debios private regelverk, som gjødsel- og jordforbedringsmidler, kosmetikk og vin, finner du her.

Her finner du gebyr for deltagelse i Debios kontrollordning for servering

Tilknytningsgebyr.......................................................................... 1390,-

Årlige grunngebyr

Virksomheter som pakker*, foredler og/eller importerer økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (* omfatter all endring av merking inkl. bryting av emballasje for omsetning i løsvekt).........................................................................................


6 055,-
Virksomheter som lagrer og/eller markedsfører økologiske landbruksprodukter og næringsmidler uten at merking endres..........................................................................................

1 510,-
Gårdsforedling på Debio-godkjent gårdsbruk............................... 750,-

Annet

Saksbehandling på kort varsel (tilleggsgebyr ved ønske om ferdigstilt godkjenningsbehandling med kortere frist enn 12 uker)..............................................................................................
4 545,-
Avbestilling av avtalt revisjon under en uke før* eller uteblivelse fra avtalt revisjon*........................... 3 790,-
   

*Gjelder ikke om virksomhetsansvarlig kan dokumentere gyldige grunner for avbestilling eller uteblivelse.

For gebyr som ikke betales i rett tid, betales rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det kan også pålegges purregebyr.

I henhold til økologiforskriften § 20 kan Mattilsynet dispensere fra bestemmelsene om grunngebyr dersom spesielle produksjonsforhold tilsier det. Eventuell søknad om dispensasjon må være begrunnet og sendes til: Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL